محصولات
مقالات
استانداردها
مشتریان

« لیست استانداردها و تاییدیه های شرکت به صورت ذیل میباشد »

../../../photo424600458748865450.jpg ../../../photo424600458748865456.jpg ../../../photo424600458748865603.jpg ../../../photo424600458748865610.jpg ../../../_20150713_09582304.jpg ../../../_20150713_09592805.jpg
../../../photo424600458748865452.jpg ../../../photo424600458748865457.jpg ../../../photo424600458748865607.jpg ../../../photo424600458748865613.jpg ../../../_20150713_09585805.jpg ../../../_20150713_09575702.jpg
../../../photo424600458748865455.jpg ../../../photo424600458748865458.jpg ../../../photo424600458748865611.jpg ../../../_20150713_09565808.jpg

برخی از مشتریانی که افتخار همکاری با آنها را داشته ایم عبارتند از:

1 - سازمان های جهاد کشاورزی استان های اصفهان; آذربایجان غربی و شرقی.کهکیلویه و بویراحمد; هرمزگان; کرامانشاه; خوزستان و ...
2 - شهرداریهای استان اصفهان ; کهکیلویه و بویر احمد; کرمانشاه و خوزستان و ..
3 - جهاد توسعه و منابع آب ایران .