جدول محصولات

 
INSO 144427-2 polyethylene pipe specification nov 2012 ov=maximum out-of-roundness(ovality)
E=tolorances on outside diameter
سری های لوله Pipe Series
S 4 S 5 S 6/3 S 8 S 10 S 12.5 S 16 S 20
نسبت ابعاد استاندارد standard dimension ratio (SDR)
SDR 9 SDR 11 SDR 13.6 SDR 17 SDR 21 SDR 26 SDR 33 SDR 41
فشارکاری (بار) normal pressure (bar)
PN 16 PN 12.5 PN 10 PN 8 PN 6 PN 5 PN 4 PN 3.2     pe80
PN 20 PN 16 PN 12.5 PN 10 PN 8 PN 6 PN 5 PN 4   pe100
w(kg/m) e max e min w(kg/m) e max e min w(kg/m) e max e min w(kg/m) e max e min w(kg/m) e max e min w(kg/m) e max e min w(kg/m) e max e min w(kg/m) e max e min OV E OD
0.092 2.3 2.0                                           1.2 0.3 16
0.133 2.7 2.3 0.118 2.3 2.0                                     1.2 0.3 20
0.231 3.4 3.0 0.171 2.7 2.3 0.152 2.3 2.0                               1.2 0.3 25
0.327 4.1 3.6 0.282 3.4 3.0 0.232 2.8 2.4 0.197 2.3 2.0                         1.3 0.3 32
0.509 5.1 4.5 0.430 4.2 3.7 0.356 3.5 3.0 0.295 2.8 2.4 0.251 2.3 2.0                   1.4 0.4 40
0.788 6.3 5.6 0.666 5.2 4.6 0.549 4.2 3.7 0.453 3.4 3.0 0.374 2.8 2.4 0.314 2.3 2.0             1.4 0.4 50
1.26 8.0 7.1 1.05 6.5 5.8 0.873 5.3 4.7 0.721 4.3 3.8 0.580 3.4 3.0 0.494 2.9 2.5             1.5 0.4 63
1.76 9.4 8.4 1.47 7.6 6.8 1.24 6.3 5.6 1.02 5.1 4.5 0.828 9.1 3.6 0.675 3.3 2.9             1.6 0.5 75
2.54 11.3 10.1 2.12 9.2 8.2 1.77 7.5 6.7 1.46 6.1 5.4 1.18 4.9 4.3 0.978 4.0 3.5             1.8 0.6 90
3.78 13.7 12.3 3.14 11.1 10.2 2.62 9.1 8.1 2.17 7.4 6.6 1.77 6.0 5.3 1.43 4.8 4.2             2.2 0.7 110
4.87 15.6 14.0 4.08 12.7 11.4 3.37 10.3 9.2 2.76 8.3 7.4 2.27 6.7 6.0 1.84 5.4 4.8             2.5 0.8 125
6.11 17.4 15.7 5.08 14.1 12.7 4.22 11.5 10.3 3.46 9.3 8.3 2.83 7.5 6.7 2.32 6.7 5.4             2.8 0.9 140
7.96 19.8 17.9 6.67 16.2 14.6 5.50 13.1 11.8 4.52 10.6 9.5 3.72 8.6 7.7 3.04 7.0 6.2             3.2 1.0 160
10.1 22.3 20.1 8.42 18.2 16.4 6.98 14.8 13.3 5.71 11.9 10.7 4.67 9.6 8.6 3.79 7.7 6.9             3.6 1.1 180
12.4 24.8 22.4 10.4 20.2 18.2 8.56 16.3 14.7 7.03 13.2 11.9 5.78 10.7 9.6 4.69 8.6 7.7             4.0 1.2 200
15.8 27.9 25.2 13.1 22.8 20.7 10.4 18.4 16.6 8.93 14.9 13.4 7.30 12.0 10.8 5.89 9.6 8.6             4.5 1.4 225
19.4 30.8 27.9 16.2 25.1 22.7 13.4 20.4 18.4 11.0 16.4 14.8 8.93 13.2 11.9 7.3 10.6 9.6             5.0 1.5 250
24.3 34.6 31.4 20.3 28.1 24.5 16.8 22.8 20.6 13.7 18.4 16.6 11.3 14.9 13.4 9.1 11.9 10.7             9.8 1.7 280
30.8 38.9 35.2 25.6 31.6 28.6 21.2 25.7 23.2 17.4 20.7 18.7 14.2 16.6 15.0 11.6 13.5 12.1 9.37 10.8 9.7 7.5 8.6 7.7 11.1 1.9 315
39.5 43.8 39.7 32.5 35.6 32.2 26.9 28.9 26.1 22.1 23.4 21.1 18.0 18.7 16.9 14.6 15.1 13.6 11.8 12.1 10.9 9.6 9.7 8.7 12.5 2.2 355
49.6 49.3 44.7 43.1 40.1 36.3 34.1 32.5 29.4 28.0 26.2 23.7 22.9 21.2 19.1 18.6 17.0 15.3 15.1 13.7 12.3 12.1 10.9 9.8 14.0 2.4 400
62.7 55.5 50.3 52.3 45.1 40.9 43.2 36.6 33.1 35.4 29.5 26.7 28.9 23.8 21.5 23.5 19.1 17.2 19.0 15.3 13.8 15.3 12.2 11.0 15.6 2.7 450
77.3 61.5 55.8 64.5 50.1 45.4 53.3 40.6 36.8 43.8 32.8 29.7 35.7 26.4 23.9 28.9 21.2 19.1 23.4 17.0 15.3 19.0 13.7 12.3 17.5 3.0 500
97.0 68.9 62.5 80.8 56.0 50.8 66.9 45.5 41.2 54.8 36.7 33.2 44.7 29.5 26.7 36.2 23.7 21.4 29.4 19.1 17.2 23.6 15.2 13.7 19.6 3.4 560
122 77.5 70.3 102 63.1 57.2 84.9 51.1 43.3 69.4 14.3 37.4 56.4 33.1 30.0 45.9 26.7 24.1 37.1 21.4 19.3 29.9 17.1 15.4 22.1 3.8 630